سرویس VIP وانت بار وانت بار اریسان

سرویس VIP وانت بار آریسان 

سرویس VIP وانت بار

سرویس VIP وانت بار

سرویس VIP وانت بار

سرویس VIP وانت بار

در این خدمت جدید شما میتوانید با درخواست وانت بار آریسان

جهت حمل بار خود به شهرستان و یا درون شهری همراه بار خود

تا مقصد همراه راننده باشید و یک سفر راحتی با ما داشته باشید

دیگر مزایای این سرویس دهی با وانت آریسان میتوان به موارد زیر اشاره کرد

۱_ در طول مسیر کولر خودرو روشن میباشد که مسافر همراه بار

یک سفربه راحتی یک خودرو سواری را داشته باشد

۲_ جایگاه بار وانت اریسان نصبت به وانت پیکان بار جایگاه بیشتری میباشد

۳_هنگام چیدمان بار شما تمامی بار شما بویسله پتو محافضت میشود

که این امرمانع از صدمه دیدن بار شما در طول مسیر میباشد

 

سرویس VIP وانت بار آریسان 

سرویس VIP وانت بار

سرویس VIP وانت بار

سرویس VIP وانت بار

سرویس VIP وانت بار

در این خدمت جدید شما میتوانید با درخواست وانت بار آریسان جهت

حمل بار خود به شهرستان و یا درون شهری همراه بار خود تا مقصد

همراه راننده باشید و یک سفر راحتی با ما داشته باشید دیگر مزایای

این سرویس دهی با وانت آریسان میتوان به موارد زیر اشاره کرد

۱_ در طول مسیر کولر خودرو روشن میباشد که مسافر همراه بار

یک سفربه راحتی یک خودرو سواری را داشته باشد

۲_ جایگاه بار وانت اریسان نصبت به وانت پیکان بار جایگاه بیشتری میباشد

۳_هنگام چیدمان بار شما تمامی بار شما بویسله پتو محافضت میشود

که این امرمانع از صدمه دیدن بار شما در طول مسیر میباشد

نوشته‌ها

تلفن وانت بار وانت تلفنی تهران